Reglement

Definities
Scratch : Stichting Scratch Muziekdagen, gevestigd te Leiden (Scratch).
Website : www.scratchleiden.nl
Deelnemer : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld, die zijn bijdrage heeft betaald en zijn aanmelding niet heeft geannuleerd.
Scratchdag : een door Scratch georganiseerd evenement.
Vriend : de persoon die zich als zodanig heeft aangemeld en die zijn vriendenbijdrage tijdig heeft betaald.
Groep : een groep bestaat uit twintig of meer personen die collectief worden aangemeld.
Bezoeker/toeschouwer : de persoon die overdag met toestemming van de Scratch de repetitie bezoekt c.q. de persoon die in de avond het concert bezoekt.
Scratchklasje: een groep die tezamen de nummers tevoren oefent op een door een derde partij georganiseerde locatie. Dit gebeurt geheel buiten verantwoordelijkheid van de Scratch.

a) Een Groep kan als zodanig worden geplaatst, waarbij een afwijkend deelnametarief kan worden overeengekomen.
b) Plaatsing van aanmeldingen geschiedt voor zangers in volgorde van binnenkomst.
Voor orkestdeelnemers gelden drie gelijkwaardige criteria voor voorrang bij plaatsing: kwaliteit, volgorde van aanmelding en wel/niet vriend van Scratch. Indien op een Scratchdag een stemsoort blijkt te zijn overtekend, zal de aanmelder op de wachtlijst worden geplaatst. Van plaatsing na aanmelding of van plaatsing op de wachtlijst krijgt de aanmelder bericht.
Vrienden hebben geen last van een wachtlijst voor het koor. Vrienden hebben voorrang bij plaatsing voor het orkest, maar plaatsing is niet in alle gevallen voor vrienden gegarandeerd.
a) Deelnemers dienen 15 minuten vóór aanvang van de Scratchdag aanwezig te zijn in de Pieterskerk.
b) Een deelnemer/bezoeker dient de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
c) Een deelnemer verklaart bij aanmelding het aanvullende informatieformulier en de veiligheidsinstructie te hebben gelezen. Het informatieformulier en de veiligheidsinstructie zijn te downloaden van de Website.
d) De bezoeker van de repetitie overdag dient deze op geen enkele wijze te verstoren door eigen gedrag of gedrag van kinderen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de bezoeker.
a) Deelnemers zijn bij plaatsing voor een Scratchdag de deelnemersbijdrage verschuldigd, alsmede de kosten van eventueel bestelde digitale bladmuziek en/of oefen MP3. Betaling geschiedt door middel van een eenmalige incasso-opdracht. Betaling geschiedt door middel van een eenmalige incasso-opdracht.
b) Aan elke deelnemer wordt een deelnamebewijs verstrekt. Kan iemand zijn deelnamebewijs niet tonen, dan is op de Scratchdag een kopie-deelnamebewijs te verkrijgen, tegen betaling van de deelnemersbijdrage. Indien de deelnemer nadien het originele samen met het gebruikte deelnamebewijs instuurt, wordt de extra deelnemersbijdrage terugbetaald, onder inhouding van een bijdrage in de kosten van administratie van € 6,-.
c) Orkestleden krijgen een gratis code voor de download van hun orkestpartij.
a) Scratch verzendt het deelnamebewijs.
b) Bladmuziek voor de Musicaldag is via de website en de te verstrekken code te downloaden
c) Voor bestellen van de bladmuziek voor de overige dagen zie nadere informatie in de deelnamebevestiging
d) Eventueel bestelde oefenbestanden zijn via de website en de te verstrekken code te downloaden
e) Indien het downloaden op een of andere manier niet lukt, dient de deelnemer contact op te nemen met Scratch via ons contactformulier, rubriek Algemeen.
f) De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens aan Scratch. Een foutieve opgave van het verzendadres is voor risico van de deelnemer.
Indien na plaatsing de deelnemer zijn deelnamebewijs vóór 31 december voorafgaande aan het jaar van deelname terugstuurt zal de deelnemersbijdrage worden teruggestort, onder inhouding van € 6,- administratiekosten. Bij annulering na 31 december voorafgaande aan het jaar van deelname vindt geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats. Voor Vrienden geldt hiervoor als datum 31 januari, de overige hiervoor genoemde voorwaarden blijven van toepassing.
Orkestdeelname staat open voor spelers met ruime [recente] orkestervaring. Partij-indeling geschiedt door de organisatie. Indien op de Scratchdag wijziging van de partij-indeling gewenst blijkt zal dat door de dirigent of concertmeester worden aangegeven.
a. Aanwijzingen van de organisatie dienen steeds en stipt te worden opgevolgd. Op de plattegrond van de Pieterskerk, die ook op de Website staat, zijn de nooddeuren ingetekend.
b. In de Pieterskerk mag niet worden gerookt.
c. Op de tribunes mogen ALLEEN gesloten flesjes worden meegenomen.
d. Onder geen beding mogen deelnemers zich onder de tribunes begeven.
e. Zangers mogen alleen onder begeleiding van iemand van de Scratch-organisatie zich op het orkestpodium begeven.
Toegang tot de Pieterskerk is alleen mogelijk met een geldige QR code van:
a. Een vaccinatiebewijs, of
b. Een testbewijs niet ouder dan 24 uur, of
c. Een herstelbewijs.

Daarnaast toont u uw legitimatiebewijs.
Alhoewel de 1,5 meter niet meer noodzakelijk is, verzoeken wij alle deelnemers en bezoekers elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven.
Aanwijzingen van leden van het Scratch comité en/of het personeel van de Pieterskerk dient te allen tijde te worden opgevolgd.

Scratch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, als gevolg van deelname aan een Scratchdag.
Het is niet toegestaan geluid- en/of video-opnamen te maken. Door de organisatie kunnen opnamen worden gemaakt ten behoeve van een beeld- of geluidsverslag.
Uitnodiging tot deelname, aankondiging van een Scratchdag of het versturen van een e-mailbericht met betrekking tot een Scratchdag geschiedt uitsluitend naar een door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Bij collectieve berichten zal de geadresseerde de mogelijkheid worden geboden zich af te melden voor verdere mailingen.
Dit reglement kan gewijzigd worden. Een gewijzigd exemplaar zal op de Website gepubliceerd worden. Laatstelijk gewijzigd op 20 oktober 2021 en vastgesteld door het Bestuur van Stichting Scratch Muziekdagen Leiden, op 13 december 2021.